download Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 2021

Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7

 2021

Download Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 - Đề thi lớp 7 môn tiếng Anh có đáp án

Nguyễn Sang  cập nhật: 12/05/2021

Tham khảo đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 sẽ giúp các em nhanh chóng biết được cấu trúc đề thi cũng như củng cố kiến thức tiếng Anh hiệu quả nhất, giúp chinh phục kì thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 sắp tới trở nên dễ dàng hơn.

Quảng cáo

Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 được xây dựng theo chuẩn cấu trúc đề thi chính thức, với thời gian làm bài là 45 phút. Các em học sinh sẽ được làm quen với các dạng bài tập tiếng anh quen thuộc thường được ra trong đề thi tiếng Anh lớp 7 như bài tập trắc nghiệm xác định trọng âm, bài tập chia động từ, viết lại câu, đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi. Qua việc thực hành làm đề thi tiếng Anh lớp 7, các em không những được củng cố các kiến thức trọng tâm của môn học mà còn kiểm tra được kiến thức và kỹ năng làm bài tập của mình một cách chính xác nhất.

1. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 số 1

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others. (1mark)

1. A. Breakfast      B. Teacher       C. East            D. Please

2. A. Children       B. Church        C. Headache       D. Beach

3. A. See           B. Salt           C. Small           D. Sugar

4. A. Mother        B. Thirteen          C. Father         D. Then

II. Circle the word or phase (A, B, C or D) that best completes each of the following sentences. (2 marks)

1. Phuong doesn’t like football and …… Mai.

A. so is

B. so does

C. does so

D. neither does

2. These papayas aren’t ripe and ….. are the pineapples.

A. so B. too

C. neither

D. either

3.The dirt from vegetables can make you ……...

A. bored

B. tired

C. sick

D. well

4. You must do your homework more ……. in the future.

A. careful

B. care

C. careless

D. carefully

5. You should ……. early if you want to do morning exercise.

A. get up

B. getting up

C. to get up

D. to getting up

6. Hoa is a ….. worker.

A. hardly

B. hard

C. more hard

D. most hard

7. Last night we didn’t watch the film on TV because it was ……..

A. bore

B. bored

C. boring

D. boredom

8. Mai enjoys ….. sea food with her parents.

A. to eat

B. eating

C. eat

D. to eating

III. Supply the correct forms of the verbs in brackets. (2 marks)

1. He (wash)………………………….the dishes everyday.

2. We (play)…………………………volleyball tomorrow

3. She (not watch) …………………TV last night.

4. ……… they (go) …………………….to school now?

IV. Write the sentences. Use the cue words. (3 marks)

1. I/not like/read books

…………………………………………………………………………………….

2. He/be/good/soccer/player.He/play/soccer/good.

…………………………………………………………………………………….

3. Mai/prefer/meat/fish.

…………………………………………………………………………………….

4 They/prefer/listen/music/watch/TV

…………………………………………………………………………………….

5 He/do/homework/last night.

…………………………………………………………………………………….

5 Hoa/not go/school/yesterday/because/she/be/sick.

…………………………………………………………………………………….

V. Read the passage carefully then answer questions. (2 marks)

In 1960s, most people in Vietnam did not have a TV set. In the evening, the neighbors gathered around the TV. They watched until the TV programs finished. The children might play with their friends and the older people might talk together. Vietnam is different now. Many families have a TV set at home and the neighbors don’t spend much time together.

Questions:

1. Did most people have a TV set in 1960s?

………………………………………………………………………………

2.How long did they watch TV programs?

………………………………………………………………………………

3. What might the children do?

………………………………………………………………………………

4. What might the older people do?

………………………………………………………………………………

----- Hết đề thi 1 -----

 

=> Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 số 1

I. 1,0 điểm - Mỗi câu đúng sẽ được 0,25 điểm

1. A 2. C 3. D 4. B

II. 2,0 điểm - Mỗi câu đúng sẽ được 0,25 điểm

1. D 2. C 3. C 4. D 5. A 6. B 7. C 8. B

III. 2,0 điểm - Mỗi câu đúng sẽ được 0,5 điểm

1. washes 2. will play/ shall play 3. didn’t watch 4. Are…going..?

IV. 3,0 điểm - Mỗi câu đúng sẽ được 0,5 điểm

1. I don’t like reading books.

2. He is a good soccer player.He plays soccer well.

3. Mai prefers meat to fish.

4. They prefer listening to music to watching TV

5.He did his homework last night.

6. Hoa didn’t go to school yesterday because she was sick

V. 2,0 điểm - Mỗi câu đúng sẽ được 0, 5 điểm

1. No,they didn’t

2. They watched until the TV programs finished.

3. The children might play with their friends

4. The older people might talk together

--------------------------------------

----- Hết đáp án đề thi 1 -----
 

2. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 số 2

I. Tìm một từ có cách phát âm khác với các từ còn lại ở phần gạch chân: (1đ)

1. A. Started      B. Needed      C. Protected          D. Stopped

2. A. Durian      B. Cucumber     C. Painful            D. Duty

3. A. Sure        B. Scales       C. Serious           D. Stir

4. A. Presents     B. Symptoms      C. chopsticks       D. Patients

II. Chọn và khoanh tròn câu trả lời đúng nhất A, B, C hoặc D (2đ):

Câu 1: She is a......................... girl.

A. care

B. carelessly

C. carefully

D. careless

Câu 2: Did Liz................................. any gifts in Nha Trang?

A. buys

B. bought

C. buy

D. to buy

Câu 3: How...................... is she? She is 40 kilos.

A. heavy

B. high

C. weight

D. height

Câu 4: We enjoy................................. soccer.

A. played

B. to play

C. play

D. playing

Câu 5: What kinds of................... do you like? – I like programs about teenagers.

A. films

B. programs

C. books

D. music

Câu 6:....................... swimming? That’s OK.

A. Let’s

B. How about

C. Shall we

D. Will we

Câu 7: I am a teacher and she is,..............................

A. either

B. neither

C. too

D. so

Câu 8: What would you like.....................? – Cowboy movies.

A. to watch

B. to play

C. to listen to

D. to read

III. Cho hình thức hoặc thì đúng của động từ trong ngoặc (2đ):

1. You should (visit)............................ your grandmother.

2. I (watch)......................... a football match on TV last night.

3. They (play)..................... chess at the moment.

4. She always (go)...................... to bed late.

IV. Điền vào chỗ trống với một giới từ thích hợp (1đ):

1. My mother takes care......................... the family.

2. I am busy........................ Sunday.

3. She smiles...................... Minh and says “Don’t worry, Minh”

4. They lived..................... Ha Noi 2 years ago.

V. Đặt câu hỏi cho phần gạch chân (2đ):

1. He goes to Nguyen Du School.

Which..............................................................................................................

2. Lan is one meter 50centimeters tall.

How.................................................................................................................

3. She has a toothache.

What.................................................................................................................

4. Yesterday I went to Dong Ba market.

Where...............................................................................................................

VI. Đọc đoạn văn sau trả lời các câu hỏi (2đ):

....... A Frenchman, Jacques Cousteau (1910-1997) invented a deep-sea diving vessel in the early 1940s. In the vessel, he could explore the oceans of the world and study underwater life.

Now, we can explore the oceans, using special TV cameras as well. We can learn more about the undersea world thanks to this invention.

1. When did Jacques Cousteau die?

....................................................................................................................

2. When did he invent the deep-sea diving vessel?

....................................................................................................................

3. What could he study?

....................................................................................................................

4. How can we explore the oceans now?

....................................................................................................................

----- Hết đề thi 2 -----

 

=> Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 số 2

I. (1 điểm)

Câu 1: D (0,25 điểm)

Câu 2: C (0,25 điểm)

Câu 3: A (0,25 điểm)

Câu 4: B (0,25 điểm)

II. (2 điểm)

Câu 1: D (0,25 điểm)

Câu 2: C (0,25 điểm)

Câu 3: A (0,25 điểm)

Câu 4: D (0,25 điểm)

Câu 5: B (0,25 điểm)

Câu 6: B (0,25 điểm)

Câu 7: D (0,25 điểm)

Câu 8: A (0,25 điểm)

III.- 2 điểm

1. visit (0,5 điểm)

2. watched (0,5 điểm)

3. are playing (0,5 điểm)

4. goes (0,5 điểm)

IV.- 1 điểm

1. of  (0,25 điểm)

2. on (0,25 điểm)      

3. at (0,25 điểm)     

4. in (0,25 điểm)

V.- 2 điểm

1. Which school does he go to? (0,5 điểm)

2. How tall is Lan? (0,5 điểm)

3. (0,5 điểm)

- What’s wrong with her?

- What’s the matter with her?

4. Where did you go yesterday? (0,5 điểm)

VI.- 2 điểm

1. He died in 1997. (0,5 điểm)

2. He invented it in the early 1940s. (0,5 điểm)

3. He could study underwater life. (0,5 điểm)

4. Now we can explore the oceans by using special TV cameras. (0,5 điểm)

----- Hết đáp án đề thi 2 -----
 

3. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 số 3

I. Find the word which has a different sound in the underlined part

1. A. chemist B. school C. chance D. chaos

2. A. frog B. drag C. change D. mug

3. A. kite B. cookie C. hike D. knit

II. Choose the words that have the different stress from the others

4. A. ticket B. costume C. event D. number

5. A. return B. happen C. differ D. visit

6. A. yourself B. thirteen C. abroad D. village

III. Choose the best answer A, B, C or D

7. He became …………………….when a journalist asked him questions about his private life.

A. embarrass B. embarrassed C. embarrassing D. embarrassingly

8. …………………….do the buses run? – Every ten minutes.

A. How B. How many C. How often D. What time

9. Cyclists must …………………….for pedestrians when they are cycling along the country lane.

A. see off B. look out C. avoid D. observe

10. We will cut down on the use of natural gas because it is ……………… and harmful to the environment.

A. plenty B. limited C. available D. abundant

11. If we go on …………………….electricity, we will have to pay a lot next month.

A. wasting B. increasing C. turning on D. making

12. At this time next week we ……………….to work to support the air pollution cutting down campaign.

A. will cycle B. will be cycled C. are cycling D. will be cycling

13. You can use a jet pack to ………….…anywhere easily.

A. drive B. sail C. ride D. fly

14. The scars which are generated by solar energy are called ……………… cars.

A. solar-wasted B. solar-powered C. solar-friendly D. solar-daily

15. I think means of transport in the future ………………….…petrol.

A. aren’t using B. aren’t going to use C. won’t use D. won’t be using

IV. Give the correct form of the word given to complete the sentence.

16. I don’t think it will come true soon; however, your idea is really ……………. (IMAGINE)

17. Thomas Edison is one of the greatest ………………….… in history. (INVENT)

18. ………………….…(or the state of having no home) is a significant social issue worldwide. (HOME)

19. Life in the city is more ………………….…than that in the countryside. (STRESS)

20. We couldn’t see the airplane because it ………………….…behind the cloud. (APPEAR)

V. Use the words given and other words to complete the second sentence

21. We shall be using wind power at this time next year. (used)

Wind power …………………………….at this time next year.

22. I will be with my brother in Son La Hydro Power Plant at this time next week. (staying)

At this time next week ……………………………..my brother in Son La Hydro Power Plant.

23. Solar panels will be put in the back yard next Saturday. (put)

They ………………………………………in the back yard next Saturday.

VI. Read the passage and choose the correct answer to each question:

Making a film takes a long time and is very hard work. Writing the story for the film may take many weeks. Filming the story being acted - or shooting the film, as it is called - often takes at least six months. Actors and cameramen work from very early in the morning until late at night. Each scene has to be acted and reacted, filmed and refilmed, until it is just right. Sometimes the same scene may have to be acted twenty or thirty times.

The film studio is like a large factory, and the indoor stages are very big indeed. Scenery of all kinds is made in the studio. Churches, houses, castles and forests are all built of wood and cardboard. Several hundred people work together to make one film. Some of these people are the actors and actresses. The director of the film, however, is the most important person in a film studio. He decided how the scenes should be filmed and how the actors should act.

Most people go to see a film because they know the film stars in it. Sometimes the film may be very poor. It is best to choose a film made by a good director. Some famous directors make their films very real. People feel that they themselves are among the people in the film.

24. Shooting a film often takes __________

A. Less than six months

B. At least six months

C. Many weeks

D. Form early in the morning until late at night

25. Some scenes have to be filmed many times because ___________

A. It takes a long time to make a film

B. It is often difficult to make a film

C. Many people work together

D. The film is poor

26. Which of the following is compared to a factory?

A. The film studio

B. The indoor stage

C. The scenery

D. A poor film

27. We should choose a film which ___________

A. has actors we know

B. seems very real

C. takes a long time to make

D. is made by a good director

28. We should choose a film which ___________

A. has actors we know

B. seems very real

C. takes a long time to make

D. is made by a good director

VII. Read the following passage and choose the best answer for each blank.

Young people can bring enthusiasm, energy, creativity and flexibility to an organization. If your organization works (29) ……………young people, in any way, young volunteers can add value to your services by bringing a youth perspective through new ideas, theories and knowledge. They will also help bridge the (30) ……………between generations. Engaging with young people also allows your organization to (31) ……………for the future and help to prevent your volunteer base from shrinking over time, as the ageing of the (32) ……………begins to affect the ways in which people volunteer. Having young people in your organization contributes to the future of volunteering and the community – people who start volunteering (33) ……………tend to continue to volunteer for the rest of their lives.

29. A. of B. about C. with D. on

30. A. gap B. hole C. road D. length

31. A. intend B. dream C. think D. plan

32. A. citizen B. population C. nationality D. mankind

33. A. lately B. fast C. early D. recent

----- Hết đề thi 3 -----

 

=> Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 số 3

1. C; 2. C; 3. D; 4. C; 5. A; 6. D

7. B; 8. A; 9. B; 10. B; 11. C; 12. D; 13. D; 14. B; 15. C

16. imaginative; 17. inventors; 18. homelessness; 19. stressful; 20. disappeared

21. will be used

22. I will/ shall be staying with

23. will put solar panels

24. B; 25. B; 26. A; 27. D; 28. D

29. C; 30. A; 31. D; 32. B; 33. C

----- Hết đáp án đề thi 3 -----
 

4. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 số 4

A. NGHE: (2,25 điểm)

I. Hãy nghe và viết T cho câu đúng, F cho câu sai.

1. Dr Lai is a doctor.

2. She looks after all the students’ teeth.

3. She is a kind women.

4. She gives children advice.

5. Her uniform is clean

II. Hãy nghe lại và trả lời các câu hỏi sau:

1. What does Dr Lai do?

..........................................................................................

2. Where does she work?

...........................................................................................

3. Is Lai’s office clean?

...........................................................................................

4. Are many students scared when they come to see Dr Lai?

..........................................................................................

B. NGỮ ÂM: (0.5 điểm)

Hãy tìm từ có cách phát âm khác với các từ còn lại bằng cách khoanh tròn vào chữ cái (a, b, c, d):

1. a. that       b. thank        c.think        d. three

2. a. liked      b. received      c. hoped        d. stopped

C. CẤU TRÚC – TỪ VỰNG: (2,25 điểm)

Hãy chọn câu trả lời đúng nhất bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đầu tiên (a, b, c, d):

1. After the holiday, they returned to Hanoi ………………bus.

a. by

b. with

c. on

d. in

2. Why didn’t you go to school yesterday, Lan?- ……………..I had a bad cold.

a. Because

b. But

c. However

d. So

3. Now, Hoa is 40 kilos, by last year she …………………………..35 kilos.

a. were

b. are

c. was

d. is

4.She ………………..me of at the railway station yesterday.

a. sees

b. saw

c. seeing

d. seen

5. I have a toothache so I’m going to the ……………………….

a. nurse

b. doctor

c. dentist

d. teacher

6. …………….is it? – 25000 dong.

a. How much

b. How old

c. How far

d. What

7. Remember …………………………….....................the letters for me.

a. post

b. posted

c. posting

d. to post

8. How …………………………are you? – I’m 1 meter 69 centimeters.

a. heavy

b. tall

c. long

d. old

9. Mr Lam is a good teacher. He teaches very……….

a. well

b. good

c. bad

d. badly

D. Đọc hiểu: (2,25 điểm)

There (1)............... only one disease called common: The common cold. We call it the common cold (2)............... every year millions of people catch it. Everybody knows (3)...............: a runny nose,a (4)............... fever, coughing and sneezing. It is very unpleasant, but nobody knows a cure. Medicines called cold “cures” don’t call a cold, but they do relieve the symptoms.Whatever you do, your cold will last for a few days and then (5)................

I. Hãy đọc đoạn văn trên và chọn câu trả lời đúng nhất bằng cách bôi đen vào chữ cái đầu tiên (a, b, c, d):

1. a. is          b. are           c. was            d. were

2. a. so          b. because       c. and           d. but

3. a. problems     b. things         c. symptoms       d. activities

4. a. slight        b. high          c. hot           d. common

5. a. cures        b. relieves        c. appears        d. disappears

II. Hãy đọc đoạn văn trên, sau đó trả lời câu hỏi:

1. Which disease called common?

→ …………………………………………………………………………………

2. Why do we call it the common cold?

→…………………………………………………………………………………

3. What are the symptoms?

→ …………………………………………………………………………………

4. How long will our cold last?

→…………………………………………………………………………………

E. VIẾT: (2,75 điểm)

Viết câu theo chỉ dẫn trong ngoặc:

1. What’s your weight? (Viết lại câu sao cho có nghĩa giống câu đầu) (0,5 điểm)

→ How………………………………………………………………………….....?

2. My mother wrote a sick note for me. ( Đổi sang câu phủ định ) (0,5 điểm)

→...............…………………………………………………………………………

3. My mother (buy)....................the dress yesterday.( Chia động từ trong ngoặc) (0,25 điểm)

4. She (drink)....................a lot of milk last night. ( Chia động từ trong ngoặc) (0,25 điểm)

5. What is her height? (Viết lại câu sao cho có nghĩa giống câu đầu) (0,5 điểm)

→ How………………………………………………………………………….....?

6. I was at home last week. ( Đổi sang câu nghi vấn ) (0,5 điểm)

→...............…………………………………………………………………………

7. Nha Trang/ stay/ did / long / How / you / in. (Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh) (0,25 điểm)

→............……………………………………………………………….................

----- Hết đề thi 4 -----

 

=> Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 số 4

A.

I. 0,25.5 = 1,25

1. F      2. T       3. T        4. T         5.T

II. 0,25. 4 = 1

1. dentist

2. Quang Trung

3. Yes, it is.

4. Yes, they are.

1. F 2. T 3. T 4. T

Tapescripst: Dr Lai is a dentist at Quang Trung school. She looks after all the students’ teeth. Dr Lai’s office is clean and so is her unifornm. She always washes her hands after each child leaves. Many student are scared when they come to see Dr Lai, but she is a kind woman. She explains what will happen so they are not afraid. Dr Lai gives the children advice. She tells them how to look after their teeth. She reminds them to clean their teeth regularly and eat sensibly.

B. 0,25.2 = 0,5

1. a       2. b

C.0,25.9 = 2,25

1.a      2.a      3.c      4.b     5.c      6.a      7.d      8.b      9.a

D.

I. 0,25.5 = 1,25

1. a        2.b       3.c       4.a         5.d

II. 0,25.4 = 1

1. It’s common cold.

2. Because every year millions of people catch it.

3. The symptoms are a runny nose,a slight fever,coughing and sneezing.

4. Our cold will last for a few days.

E.

1. How heavy are you? (0,5)

2. My mother didn’t write a sick note for me. (0,5)

3. bought (0,25)

4. drank (0,25)

5. How tall is she? (0,5)

6. Were you at home last week? (0,5)

7. How long did you stay in Nha Trang? (0,25)

----- Hết đáp án đề thi 4 -----
 

5. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 số 5

PART A: LISTENING

I. Listen to the passage about the Robinsons. Listen twice. Then write T (True) or F (False) for each sentence: (1.0pt)

1. _______ The Robinsons returned to Hanoi by bus.

2. _______ This was the second time Liz saw the paddies.

3. _______ They stopped at the restaurant for a short time.

4. _______ They arrived home in the afternoon.

II. Listen to the conversation between a doctor and Hoa talking about a her medical check-up. Listen twice and then fill in each blank with one word to complete the sentences. (1.0pt)

1. How old is Hoa? She is __________________.

2. How tall is she? She is one meter ___________________centimeters.

3. Her height is __________________.

4. How heavy is she? She is __________________kilos.

PART B: READING

I. Circle the best option (A, B, C or D) to complete the passage below: (1.0pt)

Thirty years ago in Vietnam, very few people had TV sets. These TV owners were very (1)____________. After dinner, their neighbors (2)_____________both inside and outside their houses. Some watched through the windows. All evening, (3)____________ sat and watched the black and white programs. Times have changed. Today, many families have a TV set. They sit and watch (4) _____________ their own living rooms.

1. A. important B. wonderful C. expensive D. popular

2. A. gathers B. gathered C. gather D. to gather

3. A. he B. she C. they D. I

4. A.in B. at C. on D. to

II. Read the passage carefully and then answer the questions: (2.0pts)

A French oceanographer, Jacques Cousteau (1910 - 1997), invented a deep-sea diving vessel in the early 1940s. In the vessel, he could explore the oceans of the world and study underwater life. Now we can explore the oceans using special TV cameras as well. We can learn more about the undersea world thanks to this invention.

Questions:

1. When was Jacques Cousteau born?

________________________________________________________________

2. How old was he when he died?

________________________________________________________________

3. What did he invent?

________________________________________________________________

4. Can we learn more about the undersea world thanks to Jacques Cousteau's invention?

________________________________________________________________

PART C: VOCABULARY & GRAMMAR

I. Circle the word that has different stress from others: (0.5pt)

1. A. aquarium B. material C. appointment D. temperature

2. A. adventure B. detective C. cucumber D. invention

II. Circle the word whose underlined part is pronounced differently from others: (0.5pt)

1. A. helped B. rented C. talked D. watched

1. A. baseball B. ask C. participate D. basketball

III. Circle the word or phrase (A, B, C or D) that best completes each sentence: (1.5pt)

1. She smiled ___________ me in a friendly way when she saw me.

A. with B. to C. of D. at

2. We ___________ our grandparents next week.

A. visit B. will visit C. visited D. to visit

3. How ___________ is the blue hat? It's 50,000 dong.

A. far B. many C. old D. much

4. What about ___________to school every morning?

A. going B. go C. to go D. went

5. The nurse __________ Lan's temperature yesterday.

A. will take B. took C. is taking D. takes

6. I usually ___________football.

A. will play B. is playing C. play D. played

PART D: WRITING

I. Rewrite each sentence so that it has the same meaning as the first one: (1.5pts)

1. How tall are you?

=> What__________________________________________________________?

2. Nam is a bad swimmer.

=> Nam swims _____________________________________________________

3. What is wrong with him?

=> What is the______________________________________________________?

4. You ought to take morning exercise

=>You should _____________________________________________________

5. I prefer living in the city.

=> I Prefer __________________________________________________________

II. Complete the following sentences with the words given:(1.0pt)

1. Let's/ buy a papaya.

=>_________________________________________________________________

2. Are you free/ Thursday?

=>_________________________________________________________________

----- Hết đề thi 5 -----

 

=> Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 số 5

I. Listen (1.0 pt) Mỗi câu đúng (0,25 pt)

1. T 2. F 3. T 4. F

Tapescript:

The Robinsons had a great holiday in Nha Trang. Unfortunately, the holiday soon ended and it was time to return home. They took a bus back to Hanoi. Liz was excited as the bus drove through the countryside. She saw rice paddies for the first time. Everything looked calm and peaceful. At four o’clock, the bus stopped at a small roadside restaurant for ten minutes. Mr Robinson was asleep, so Mrs Robinson bought some peanuts and an ice cream for Liz. The bus arrived in Hanoi at about 7 pm.

II. Listen (1.0 pt) Mỗi câu đúng (0,25 pt)

1. fourteen (14) 2. 45 3. short 4. 40 (forty)

Tapescript:

Doctor: I want to ask you a few questions before I start, Hoa. How old are you?

Hoa: Fourteen.

D: And your height is one meter 50 centimeters ?

H: No. I think I’m shorter .The nurse measured me.

D: Oh. How tall are you?

H: One meter 45 centimeters

D: I will ask the nurse to check your height again. How heavy are you ?

H: I think .I’m 42 kilos.

D: No ,It says on your form that you’re 40 kilos.

PART B: READING

I. (1.0pt) Mỗi câu đúng (0,25 pt)

1. D 2. B 3. C 4. A

II. (2.0pt) Mỗi câu đúng (0.5 pt)

1. He was born in 1910.

2. When he died ,he was eighty-seven (87) years old.

3. He invented a deep-sea diving vessel .

4. Yes, we can.

PART C: VOCABULARY & GRAMMAR

I. Stress (0.5pt) Mỗi câu đúng (0.25pt)

1. D 2. C

II. Pronounced (0.5pt) Mỗi câu đúng (0.25pt)

1. B 2. A

III. Multiple choice (2.0pt) Mỗi câu đúng (0.25pt)

1. D 2. B 3. D 4. A 5. B 6. C

PART D: WRITING

I. (1.5pts) Mỗi câu đúng (0.5pt)

1. What is your height ?

2. Nam swims badly

3. What is the matter with him ?

4. You should do morning exercise.

5. I prefer to live in the city.

II. (1.0pt) Mỗi câu đúng (0.5pt)

1. Let’s buy a papaya.

2. Are you free on Thursday?

----- Hết đáp án đề thi 5 -----

 

6. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 số 6

I. Listening: (2 pts)

Part 1. Listen and indicate whether the statements are true (T) or false (F). (1pt)

1. _____. At book fairs, students can swap their used books.

2. _____. Nam thinks that it will be good if students go to school by bus.

3. _____. Students can grow vegetables in the school garden.

4. _____. Used uniforms can be exchanged at uniform fairs.

Part 2. Listen to the interview with Nick and fill in the blanks. (1pt)

Interviewer: Nick, have you ever taken part in a (1) ____________________ competition?

Nick: Yes, I have a (2) ____________________ competition. But I didn't win any prizes.

Interviewer: Have you ever been to another (3) ____________________?

Nick: Yes, I am now here in Viet Nam, and I've been to Canada, too.

Interviewer: Have you ever watched a (4) ____________________ series?

Nick: Oh, several. But I like The adventures of Peter Pan best.

Interviewer: Thank you, Nick.

II. Complete the sentences using the suggested words. (2 pts)

1. They will hold an English speaking contest next weekend.

An English speaking contest __________________________________________.

2. They didn’t often go to the cinema every Sunday last year.

They didn’t _________________________________________

3. Her bike is pink.

The pink bike is ____________________________________________________.

4. Although Tom was a poor student, he studied very well.

In spite of_____________________________________________________________.

III. Give the correct tense/ form of the verb in brackets. (1 pt)

1. At this time tomorrow, we (have) an English test

1 ____________________

2. We should (use) saving- energy light bulbs.

2. ____________________

3. The English grammar point (explain) by our teacher tomorrow

3.____________________

4. Remember (turn) off the lights before going to bed.

4. ____________________

IV. Circle the word A, B, C or D whose underlined part is pronounced differently from the others. (1 pt)

1. A. solar B. boring C. boat D. coal

 

2. A. although B. thin C. thanks D. tooth

3. A. washed B. matchedC. danced D. needed

4. A. stops B. starts C. loves D. cuts

V. Circle the best answer among A, B, C or D to complete the following sentences. (2pts)

1. A friend of ______ is coming to stay with me next month.

A. me

B. my

C. I

D. mine

2. Teacher: “May I introduce myself to you. My name’s John Smith.”

Student: “____. I’m Anne Hathaway.”

A. I am fine, thank you

B. Oh, that’s good

C. Hope to see you again

D. Pleased to meet you

3. We are looking for cheap, clean and _________ source of energy.

A. effective

B. effectively

C. serious

D. dangerous

4. We believe that urban transport pods can travel ______around 30kph.

A. with

B. at

C. in

D. on

5.In spite of ___________ poor, he still helps the street children.

A. to be

B. is

C. being

D. are

6 . Give a ______ before you turn left or right.

A. sign

B. turn

C. sound

D. signal

7. I ______ to go to school 3 years ago. Now I go to school on foot.

A. used to cycle

B. cycled

C. was cycling

D. went

8. What should we do to _______electricity?

A. cut

B. take

C. save

D. waste

VI. Fill in each numbered blank with one suitable word from the box to complete the email.(1pt)

most more drivers best careful

Who are the best drivers? Which drivers are the safest on the roads? According to a recent

survey, young and inexperienced (1) ______are the most likely to have an accident. Older drivers are more (2) _______________ Young men have the worst accident records of all. They often choose faster cars with bigger engines. One of the (3) interesting facts in the survey is that passengers have an effect on the driver. When men have their friends in the car, their driving become worse. When their wife or girlfriend is in the car; however, their driving is better. But opposite is true for women. Their driving is (4)________ dangerous when their husband or boyfriend is in the car.

VII. Read the passage and do the tasks below. (1 pt)

Hi, Peter.

I am writing to talk about my school subjects I love. I love Math most, this

subject is so interesting and hard. Well, I must say I love Informatics, too. I want to be an

Informatics Technician as my older brother. He is writing many game programs and studying

programs for teenagers. He is so intelligent. Oh, I forget to tell you one of my secrets. I spend most of my free time on drawing, so I enjoy Art subject at my school, too. My art teacher is quire strict but fun.

Do you think that an Informatics Technician can be a painter? If yes, I will be both. What

about you? Write me about your favorite school subjects.

Love,

Viet

Part 1. Decide whether the statements are True (T) or False (F). (0.5 pt)

1. _________ Viet writes this letter.

2. _________ Viet only wants to be an Informatics Technician.

Part 2. Choose the best answer A, B, C or D (0.5 pt)1. His Art teacher is ________.

A. tall

B. talkative

C. strict

D. beautiful

2. The letter is about ________.

A. Viet’s brother

B. Viet’s school

C. Viet’s teacher

D. Viet’s favorite school subjects

----- Hết đề thi 6 -----

 

=> Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 số 6

I. Listening. (2 points)

Part 1. (1 point) (Mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

1. T 2. T 3. F 4. T

Part 2. (1 point) (Mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

1.sport 2. skiing 3. country 4. cartoon

II. (2 pts) Mỗi câu đúng 0,5 điểm

1. An English speaking contest will be held (by them) next weekend.

2. They didn’t use to go to the cinema every sunday last year.

3.The pink bike is hers.

4. In spite of being a poor student, Tom studied very well.

Or: In spite of the fact that Tom was a poor student, he studied very well.

III. (1 pt) Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

1. will be having 2. use 3. will be explained 4. to turn

IV. (1 pt) Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

1. B. boring; 2. A. although; 3. D. needed; 4. C. loves

V. (2pts) Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

1. D. mine

2. D. Please to meet you.

3. A. effective.

4. B. at

5. C. being

6. D. signal

7. A. used to cycle

8. C. Save

VI. (1 pt) Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

1. drivers 2. careful 3. most 4. more

VII. (1 pt) Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

Part 1. Decide whether the statements are True (T) or False (F). (0.5 pt)

1. T 2. F

Part 2. Choose the best answer A, B, C or D

1. C 2. D

----- Hết đáp án đề thi 6 -----

Các thầy cô giáo có thể lưu lại bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 làm tài liệu giảng dạy và ôn thi cho các em học sinh trước kì thi sắp tới. Qua đề thi, các thầy cô có thể hướng dẫn các em những kỹ năng làm bài thi hiệu quả nhất, giúp các em chủ động, tự tin hơn khi bước vào kì thi hết học kì 2 chính thức sắp tới.

Bên cạnh bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7, các em học sinh lớp 7 có thể tham khảo thêm đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 để thực hành ôn tập, kiểm tra kiến thức môn Toán một cách tổng quát nhất. Tài liệu đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 có đáp án kèm theo, rất thuận tiện cho các em tự học, tự thực hành ngay tại nhà.


Liên kết tải về - [232 KB]

Bấm vào [Link File] để tải về phần mềm, hoặc tải phiên bản phù hợp phía dưới

Liên kết dự phòng:
Các phiên bản khácBài viết liên quan

Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 - Kho hình ảnh
 Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 được biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc daoloat bộ đề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 7 là hoàn toàn miễn phí, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Các phiên bảnHướng dẫn

   Tải về

Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 2021


Phần mềm Liên quan & Tương tự
Top download
  1. Đang tổng hợp...
Bấm vào file dưới
Để cài phần mềm


 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá