download Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng Anh 2021

Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng Anh

 2021

Download Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng Anh - Tổng hợp nhiều đề thi tiếng Anh học kỳ II lớp 6

Trần Văn Việt  cập nhật: 12/05/2021

Tuyển tập đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng Anh được sưu tầm, chọn lựa kỹ càng, cung cấp tài liệu ôn tập bổ ích các em học sinh. Thông qua tuyển tập đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 này các bạn học sinh sẽ củng cố được nhiều kiến thức, ôn tập và kiểm tra đánh giá đúng năng lực của bản thân mình.

Quảng cáo

Bộ đề kiểm tra bao gồm nhiều bài kiểm tra thuộc các tỉnh thành phố trên cả nước giúp các em học sinh có thể rèn luyện kiến thức, khả năng làm bài tập môn tiếng Anh của mình trước kỳ kiểm tra học kỳ 2 của năm lớp 6. Với các bài kiểm tra, các em học sinh sẽ được thử sức với nhiều dạng bài tập, câu hỏi trắc nghiệm phong phú và cũng gồm nhiều phần đỏi hỏi kiến thức phải hiểu sâu, mỗi mỗi bài kiểm tra có cấu trúc khác nhau, giúp các em học sinh làm quen với nhiều dạng bài kiểm tra để không khỏi bỡ ngỡ trước kỳ quan trọng của mình. 

 

1. Đề kiểm tra học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6 số 1

Bài 1: Đặt câu hỏi cho phần gạch chân. (1 điểm)

1. His grandmother usually tells him stories in the evening.

2. Our mother buys us new clothes at that clokiểm trang store.

3. This man brings us milk in the morning.

4. They always have dinner at home.

5. I feel tired now.

Bài 2: Ghép câu trả lời ở cột B tương ứng với câu hỏi ở cột A. (1 điểm)

                            A                                                        B

1. Does your mother often buy you cakes?        a. The teacher does.

2. What does your sister teacher you?                b. Yes, she does.

3. When does their grandfather often tell            c. She teaches me French.

them stories?                        

4. Who usually gives you new books?                d. In the evening.

5. How often do you go swimming?                    e. Sometimes.

Bài 3: Tìm và sửa lỗi. (2 điểm)

1. I'm not go to the cinema every mornings.

2. I don't want go to the theater.

3. There are much egg in kiểm tras store.

4. You wearing dirty clothe at the moment.

5. Lan's day start at 4 o'clock.

6. The rain very heavy.

7. She's eats her breakfast now.

8. She want to a cup of coffee.

Bài 4: Điền từ vào chỗ trống rồi trả lời câu hỏi. (3 điểm)

Selina lives (1).... a village in Africa. Her day starts(2)....

4 o'clock. She gets up and she walks three kilometers (3).... the river.

She collects some water, and she carries it back (4).... her house. The

water is very heavy. It isn't clean but there isn't any water in the

village. Selina doesn't go (5).... school. She can't read or write. She

helps her mother (6).... the house.

Questions:

1. Where does Selina live?

2. What does Selina do after she gets up?

3. Is the water clean?

4. Can Selina read?

5. Where does Selina help her mother?

6. What does she collect?

7. Does Selina go to school?

8. Is the water very heavy?

---- Hết đề 1 ----

=> Đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6 số 1

Bài 1:

1. What does his grandmother usually tell him in the evening?

2. What does your mother buy you at that clokiểm trang store?

3. When does kiểm tras man bring you milk?

4. Who always have dinner at home?

5. How do you feel now?

Bài 2:

1b      2c      3d      4a      5e

Bài 3:

1. I don't go to the cinema every morning.

2. I don't want to go to the theatre.

3. There are many eggs in kiểm tras store.

4. You are wearing dirty clothes at the moment.

5. Lan's day starts at 4 o'clock.

6. The rain is very heavy.

7. She is eating her breakfast now.

8. She wants a cup of coffee.

Bài 4:

1. in     2. at     3. to     4. to     5. to     6. in

Answers:

1. Selina lives in a village in Africa.

2. She walks three kilometers to the river.

   She collects some water and carries it back to her house.

3. No, it isn't.

4. No, she can't.

5. She helps her mother in the house.

6. She collects some water.

7. No, she doesn't.

8. Yes, it is.

----- Hết đáp án đề 1 -----

2. Đề kiểm tra học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6 số 2

Bài 1: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống. (2 điểm)

happy      having      they      lunch          her     dishes     home        comes     vegetables

The Pikes are ....(1) breakfast now. Mr Pike goes to work at 8 o'clock. He always has ....(2) at his office. He ....(3) home at 4 o'clock. Mrs Pike is washing the ....(4). Mary is helping ....(5). The

Pikes always have dinner at (6).... . ....(7) often have (8).... andfish for dinner.  They are ....(9).

The Pikes: gia đình nhà Pike

Bài 2: Dựa vào đoạn văn ở Bài 1 trả lời các câu hỏi sau. (1 điểm)

1. When does Mr Pike go to work?

2. What's Mrs Pike doing?

3. Where do the Pikes have dinner ?

4. Is Mary helping her mother?

5. Are they happy?

Bài 3: Điền some hoặc any vào chỗ trống. (2.5 điểm)

a. Are there .... stores here?

b. There aren't .... cars on the island.

c. Do you have .... friends here?

d. They have .... books in their bags.

e. There aren't .... museums.

f. There are .... dogs here.

g. Are there .... sharks in the ocean?

h. There are .... birds on the islands.

i. We usually have lunch with .... friends.

j. He never drinks .... coffee.

Bài 4: Chia động từ. (2 điểm)

1. We .... an English class right now. (have)

2. We .... English on Monday and Wednesday. (have)

3. We .... an exercise about the present continuous tense. (do)

4. I .... jeans at present. (wear)

5. I .... jeans to school every day. (wear)

6. The teacher .... at my book now. (look)

7. Our teacher .... at our books every day. (look)

8. I .... some candy now. (eat)

Bài 5: Đặt câu hỏi cho các từ gạch chân. (1.25 điểm)

1. ............................... ?

She wants a cup of coffee.

2. ............................... ?

Mrs White always  has toast and eggs for breakfast.

3. ............................... ?

I always go to school with my friends on weekends.

4. ............................... ?

Mary's mother is going to the clokiểm trang store.

5. ............................... ?

Her mother always has breakfast at 7 o'clock.

Bài 6: Chuyển các câu sau sang dạng phủ định và nghi vấn. (1.25 điểm)

1. I always have lunch at home.

2. My sister is doing her homework now.

3. Tam can swim.

4. Mis Young wants some butter.

5. My mother cuts some flowers every morning.

---- Hết đề 2 ----

=> Đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6 số 2

Bài 1.

1. having      2. lunch      3. comes      4. Dishes 5. her         6. home       7. they       8. vegetables

9. happy

Bài 2

1. Mr Pike goes to work at 8 o'clock.

2. Mrs Pike is washing the dishes.

3. The Pikes always have dinner at home.

4. Yes, she is.

5. Yes, they are.

Bài 3:

a. any      b. any     c. any      d. some     e. any

f. some     g. any     h. some     i. some     j. any

Bài 4:

1. are having    2. have          3. are doing    4. am wearing

5. wear          6. is looking    7. looks        8. am eating

Bài 5:

1. How much coffee does she want?

2. What does Mrs White always have for breakfast?

3. When do you always go to school with your friends?

4. Where is Mary's mother going?

5. What time does her mother always have breakfast?

Bài 6:

1. I don't always have lunch .... .

   Do you always have lunch .... ?

2. My sister isn't doing her .... .

   Is your sister doing her .... ?

3. Tan can't swim.

   Can Tan swim?

4. Miss Young doesn't want .... .

   Does Miss Young want .... ?

5. My mother doesn't cut any flowers .... .

   Does your mother cut any flowers .... ?

----- Hết đáp án đề 2 -----

3. Đề kiểm tra học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6 số 3

I. Choose the word that has the underlined parts pronounced differently.

De kiem tra hoc ki II lop 6 mon tieng Anh

II. Find which word does not belong to each group

De kiem tra hoc ki 2 mon tieng Anh lop 6

III. Choose the best item among A, B, C or D to complete the sentences.

1. _______ is the most expensive city in the world?

- I kiểm trank it is Tokyo.

A. What

B. Where

C. When

D. How

2. My sister can’t swim _______ she’s afraid of water.

A. because

B. and

C. but

D. so

3. My best friend likes going to the cinema _______ I like watching TV at home.

A. and

B. but

C. because

D. or

4. _______ is a person who reads a report in the program.

A. A weatherman

B. A comedian

C. A newsreader

D. A guest

5. We use a _______ to change the channels from a distance.

A. remote control

B. TV schedule

C. newspaper

D. volume button

6. The book is _______ the adventure of three close friends.

A. on

B. from

C. at

D. about

7. They invite special _______ to appear in the show.

A. character

B. guests

C. foxes

D. audiences

8. Millions of children _______ the world enjoys the show.

A. all

B. in

C. around

D. over

9. The game show kiểm tras week will test you general _______ about Amazon jungle.

A. schedule

B. knowledge

C. fact

D. adventure

IV. Give the correct form of the verb in bracket.

1. Look! The singer (come) _______. She (have) _______ long black hair.

2. My mother (drive) _______ me to school everyday.

3. Children shouldn’t (buy) _______ firework at Tet.

4. Students must (go) _______ to school on time.

5. Where (be) _______ Ming? He (read) _______ books in the library. He (go) _______ to the library three times a week.

V. Fill in blank with one, two or three words to complete the following sentences.

Television watching influences children a lot. America children often spend from three to four hours a day watching TV. Some of them spend more time watching television than studying in the classroom. While television can entertain and inform our children of news and real knowledge, it may also influence them in bad ways. Time spent on watching television takes away their important activities such as reading books, playing outdoor sports, doing homework, having family gatherings and developing social skills. Children can also learn incorrect or inappropriate information from television. If children watch TV a lot, they may have lower grades at school, read fewer books and do less exercise or even be overweight.

1. Children in the USA often spent from _______ hours a day watching TV.

2. Television can _______ and provide information for children.

3. Watching TV can take time away from _______ activities for children.

4. Kids can learn incorrect and unsuitable _______ on TV.

5. Watching TV a lot may make students have _______ marks at school.

VI. Read the passage and write true (T) or false (F) into the blank.

Yazan likes outdoor sports. He can play volleyball, tennis and badminton. He enjoys swimming and jogging in the morning. He likes summer because he can go swimming everyday. He doesn’t like winter because it is very cold. He likes spring when there are a lot of flowers in the garden, but he kiểm tranks fall is the best season because the weather is fine and people can play any sports they like.

1. Yazan can’t play badminton. _______

2. He doesn’t like jogging in the morning. _______

3. There are many flowers in the spring. _______

4. The fall season is the best of all. _______

5. He likes three seasons in a year. _______

VII. Rewrite the following sentences using the given words below.

1. No cities in Vietnam are more crowded than Ho Chi Minh city.

=> Ho Chi Minh city is ____________________________

2. I have never visited kiểm tras beautiful place before.

=> This is the first time ____________________________

3. It is the first time our team has won a big match.

=> We have never ________________________________

4. I last saw him 2 weeks ago.

=> I haven’t ______________________________________

5. I started learning English in 2000.

=> I have _________________________________________

---- Hết đề 3 ----

 

=> Đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6 số 3

I. Choose the word that has the underlined parts pronounced differently.

1 - A; 2 - D; 3 - C;

II. Find which word does not belong to each group.

1 - A; 2 - A; 3 - D;

III. Choose the best item among A, B, C or D to complete the sentences.

1 - A; 2 - A; 3 - B; 4 - C; 5 - A; 6 - D; 7 - B; 8 - C; 9 - B;

IV. Give the correct form of the verb in bracket.

1 - is coming - has;

2 - drives;

3 - buy;

4 - go;

5 - is - is reading - goes;

V. Fill in blank with one, two or three words to complete the following sentences.

1 - three to four;

2 - entertain;

3 - important;

4 - information;

5 - lower;

VI. Read the passage and write true (T) or false (F) into the blank.

1 - F; 2 - F; 3 - T; 4 - T; 5 - T;

VII. Rewrite the following sentences using the given words below.

1 - Ho Chi Minh city is the most crowded city in Vietnam.

2 - This is the first time I have ever visited kiểm tras beautiful place.

3 - We have never won a big match before.

4 - I haven't seen him for two weeks.

5 - I have learned English since 2000.

----- Hết đáp án đề 3 -----

4. Đề kiểm tra học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6 số 4

PART A. PRONUNCIATION

I. Choose the word whose underlined part is different from the others. 

De kiem tra tieng Anh lop 6 hoc ki 2

PART B. VOCABULARY, GRAMMAR AND STRUCTURE

II. Find one choice in a, b, c or d that best complete the sentences:

Circle the best answer (A, B, C or D) to complete these sentences.

1. My sister ……………… home for school yet.

A. didn’t leave

B. hasn’t left

C. don’t leave

D.isn’t leaving

2. Amsterdam is one of the ……………… cities in the world.

A. peacefulest

B. peacefuler

C. most peaceful

D.more peaceful

3. ……………… the film is late, I will wait to watch it.

A. Because

B. When

C. But

D. Although

4. My father first ……………… Da Lat in 2010.

A. visited

B. visit

C. go

D. been

5. Which one is different?

A. boxing

B. cycling

C. telling

D. skiing

6. …………go to the movie? – Good idea.

A.What about

B. How about

C. Why don’t we

D. Why do you

7. London is………….. than Ho Chi Minh city.

A.big

B. biger

C. biggest

D. bigger

8. She ………… aerobics now.

A.is doing

B. doing

C. do

D. does

PART C. WRITING

III. Put the verb in bracket in the correct tense

1. They (study) ………………………………English since last year.

2. It usually (rain) …………………………in the summer.

3. They (build) …………………………the buildings at the moment.

4. He (never eat) …………………Mexican food before.

IV. Use the conjunction at the end of each group to connect the sentences.

1. We turned to The Movie Channel. We wanted to watch Pinocchio. (because)

=> …………………………….

2. You can watch The Pig Race. You can watch Who’s Faster. (or)

=> …………………………………………

3. I love films. I don’t like watching them on television. (but)

=> ………………………

PART D. READING

V. Read the text about Pelé and answer the questions.

Edson Arantes do Nascimento, better known as Pelé, is widely regarded as the best football player of all time. Pelé was born on October 21st, 1940 in the countryside of Brazil. Pelé’s father was a professional football player and taught Pelé how to play at a very young age.

Pelé began his career at the age of 15 when he started playing for Santos Football Club. In 1958, at the age of 17, Pelé won his first World Cup. It was the first time the World Cup was shown on TV. People around the world watched Pelé play and cheered.

Pelé won three World Cup and scored 1,281 goals in his 22-year career. In 1999, he was voted Football Player of the Century. Pelé is a national hero in Brazil. During his career he became well-known around the world as ‘The King of Football’.

1. When was Pelé born?

……………………………

2. Why do people call him ‘The King of Football’?

……………………………

3. When did he become Football Player of the Century?

……………………………

4. How many goals did he score in total?

…………………………….

5. Is he regarded as the best football player of all time?

……………………………

---- Hết đề 4 ----

=> Đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6 số 4

PART A. PRONUNCIATION

I. Choose the word whose underlined part is different from the others.

1 - A; 2 - D; 3 - C; 4 - A;

PART B. VOCABULARY, GRAMMAR AND STRUCTURE

II. Find one choice in a, b, c or d that best complete the sentences:

1 -B; 2 - C; 3 - D; 4 - A; 5 - C; 6 - C; 7 - D; 8 - A;

PART C. WRITING

III. Put the verb in bracket in the correct tense

1 - have studied; 2 - rains; 3 - are building; 4 - has never eaten;

IV. Use the conjunction at the end of each group to connect the sentences.

1 - We turned to The Movie Channel because wanted to watch Pinocchio.

2 - You can watch The Pig Race or Who’s Faster.

3 - I love films but I don’t like watching them on television.

PART D. READING

V. Read the text about Pelé and answer the questions.

1 - He was born on October 21st, 1940.

2 - Because he won three World Cup and score 1,281 goals in his 22-year career.

3 - In 1999.

4 - He scored 1,281 goals.

5 - Yes, he is.

----- Hết đáp án đề 4 -----

5. Đề kiểm tra học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6 số 5

Bài 1: Đặt câu hỏi cho phần gạch chân. (1 điểm)

1. His grandmother usually tells him stories in the evening.

2. Our mother buys us new clothes at that clokiểm trang store.

3. This man brings us milk in the morning.

4. They always have dinner at home.

5. I feel tired now.

Bài 2: Tìm và sửa lỗi. (2 điểm)

1. I'm not go to the cinema every mornings.

2. I don't want go to the theater.

3. There are much egg in kiểm tras store.

4. You wearing dirty clothe at the moment.

5. Lan's day start at 4 o'clock.

6. The rain very heavy.

7. She's eats her breakfast now.

8. She want to a cup of coffee.

Bài 3: Điền từ vào chỗ trống rồi trả lời câu hỏi. (3 điểm)

Selina lives (1).... a village in Africa. Her day starts(2).... 4 o'clock. She gets up and she walks three kilometers (3).... the river. She collects some water, and she carries it back (4).... her house. The water is very heavy. It isn't clean but there isn't any water in the village. Selina doesn't go (5).... school. She can't read or write. She helps her mother (6).... the house.

Questions:

1. Where does Selina live?

2. What does Selina do after she gets up?

3. Is the water clean?

4. Can Selina read?

5. Where does Selina help her mother?

6. What does she collect?

7. Does Selina go to school?

8. Is the water very heavy?

Bài 4: Điền từ thích hợp vào chỗ trống. (1 điểm)

Every morning, I get (1).... at 6 o'clock. I (2).... breakfast at 7 o'clock. And then, I (3).... to school. I (4).... home at 5 o'clock in the afternoon. At seven o'clock, I do (5).... homework. At nine o'clock, I watch (6).... . I go to (7).... at ten o'clock.

Bài 5: Trả lời các câu hỏi sau. (1.5 điểm)

1. Where is your school?

2. What is the weather like in the summer?

3. Do you like your teacher?

4. What are you doing now?

5. Are you a good student?

Bài 6: Chuyển các câu sau sang dạng phủ định và nghi vấn. (1.5 điểm)

1. Thu likes some orange juice.

2. Nam and Ba go swimming every morning.

3. You should go to the cinema with her.

4. That boy can ride a bike.

5. I want some cheese.

---- Hết đề 5 ----

=> Đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6 số 5

Bài 1

1. What does his grandmother usually tell him in the evening?

2. What does your mother buy you at that clokiểm trang store?

3. When does kiểm tras man bring you milk?

4. Who always have dinner at home?

5. How do you feel now?

Bài 2:

1. I don't go to the cinema every morning.

2. I don't want to go to the theatre.

3. There are many eggs in kiểm tras store.

4. You are wearing dirty clothes at the moment.

5. Lan's day starts at 4 o'clock.

6. The rain is very heavy.

7. She is eating her breakfast now.

8. She wants a cup of coffee.

Bài 3:

1. in     2. at     3. to     4. to     5. to     6. in

Answers:

1. Selina lives in a village in Africa.

2. She walks three kilometers to the river.

   She collects some water and carries it back to her house.

3. No, it isn't.

4. No, she can't.

5. She helps her mother in the house.

6. She collects some water.

7. No, she doesn't.

8. Yes, it is.

Bài 4:

1. up     2. have     3. go     4. come

5. my     6. TV       7. Bed

Bài 5:

1. My school is on Nguyen Thai Son Street.

2. It's very hot.

3. Yes, I do.

4. I'm doing the housework now.

5. Yes, I am.

Bài 6:

1. Thu doesn't like any orange juice.

   Does Thu like any orange juice?

2. Nam and Ba don't go swimming .... .

   Do Nam and Ba go swimming .... ?

3. You shouldn't go to the cinema .... .

   Should you go to the cinema .... ?

4. That boy can't ride .... .

   Can that boy ride .... ?

5. I don't want any cheese.

   Do you want any cheese?

----- Hết đáp án đề 5 -----

6. Đề kiểm tra học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6 số 6

I. Find the words which has a different sound in the underlined part.

De kiem tra hoc ki 2 Tieng Anh lop 6 Thi diem

II. Choose the best answer to complete each sentence by circle the correct words or phrases

1/ My mother is a doctor. She takes care.......... ill people.

A. off

B. of

C. about

D. for

2/ I bought...................................................... different gifts for my friends.

A. lot of

B. a lots of

C. lots of

D. a lot

3/ Lan doesn’t like watching TV. She..............watches TV.

A. always

B. usually

C. often

D. never

4/ If he _________free time, he will go swimming

A has

B. had

C. will have

D. is having

5/The........................ causes many more floods.

A. air pollution

B. water pollution

C. deforestation

D. noise pollution

6/The Nile river is the........................river in the world.

A. high

B. longest

C. longer

D. long

7/ We can not use water in kiểm tras well....................... it is polluted.

A. because

B. so

C. although

D. however

8/ -“............... a nice T- shirt, Trang!” –“ Thank you!”

A. How

B. What

C. Which

D. It

III. Read and choose the best answers.

People need to breathe. If they don't breathe, they (1)............ die. But how to clean the air people breathe? If they breathe (2)............ air, they will have breathe problems and become (3)........... Plants and animals need clean air, too. A lot of kiểm trangs in our lives create harmful gases and (4)............. the air dirty like cars, motorbikes and factories. Dirty air is called polluted air.

1. A. must B. will C. are D. is

2. A. clean B. clear C. dirty D. pollution

3. A. cycling B. strong C. better D. ill

4. A. make B. get C. let D. give

IV. Read and answer the questions

David lives in the countryside in Canada. He usually gets up early and does morning exercise with his bike. After breakfast, he takes a bus to school. He has lessons from 9.00 am to 1.00 pm. He often has lunch in the school canteen and then he has a short rest. In the afternoon, he has lessons in the library or PE in the gym.

1. What does he usually do in the morning?

............................................................................................................

2. How does he go to school?

............................................................................................................

3. Does he have lessons from 9.00 am to 2.00 pm?

.........................................................................................................

V. Rearrange the jumbled words to make the meaningful sentence.

1. we/ If/ recycled paper/ will/ trees/ many/ use/we/ save

..........................................................................................

2. from/ order/ to/ smart TV/ We/ have/ a/ supermarket/ will/ the

........................................................................................

VI. Rewrite the following sentences without changing their meaning

1. People use recycled materials. They save energy

=> If...........................................................................................................

2. We shouldn’t throw rubbish on the street.

=>Don’t.....................................................................................................

3. Nobody is taller than Toan in our class.

=>Toan is .................................................................................................

4. I have never eaten kiểm tras food before.

=>It is the first time.......................................................................................

---- Hết đề 6 ----

=> Đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6 số 6

I. Find the words which has a different sound in the underlined part.

1 - A; 2 - D; 3 - B; 4 - C;

II. Choose the best answer to complete each sentence by circle the correct words or phrases

1 - B; 2 - C; 3 - D; 4 - A; 5 - C; 6 - B; 7 - A; 8 - B;

III. Read and choose the best answers.

1 - B; 2 - C; 3 - D; 4 - A;

IV. Read and answer the questions

1 - He usually gets up early and does morning exercise.

2 - He takes a bus to school.

3 - No, he doesn't.

V. Rearrange the jumbled words to make the meaningful sentence.

1 - If we use recycled paper, we will save many trees.

2 - We will have to order a smart TV from the supermarket.

VI. Rewrite the following sentences without changing their meaning

1 - If people use recycled materials, they will save energy.

2 - Don't throw rubbish on the street.

3 - Toan is the tallest person in our class.

4 - It is the first time I have ever eaten kiểm tras food.

----- Hết đáp án đề 6 -----

Cùng với bộ đề kiểm tra trên Tải Miễn Phí cũng cập nhật tới các bạn học sinh nhiều tài liệu học tập bổ ích khác như bài văn tả một khu vườn vào buổi sáng đẹp trời lớp 6, một bài văn mẫu được sưu tầm, chọn lọc với nhiều bài văn hay, các em học sinh có thể lấy bài văn tả một khu vườn vào buổi sáng đẹp trời lớp 6 để tham khảo và soạn cho mình một bài văn hoàn chỉnh và hay nhất nhé. Còn đối với các bạn học sinh lớp 4 chắc hẳn nội dung tả một con vật lớp 4 sẽ là đề tài quen thuộc đúng không, để giúp cho các bạn học sinh có thêm nhiều tài liệu tham khảo bổ ích Tải Miễn Phí cũng đã cập nhật mẫu bài tả con vật lớp 4 với nhiều nội dung và đề tài hay, các em học sinh cùng thảm khảo và tải về để áp dụng sử dụng nhé. Liên kết tải về - [ 20 KB]

Bấm vào [Link File] để tải về phần mềm, hoặc tải phiên bản phù hợp phía dưới

Liên kết dự phòng:Bài viết liên quan

Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng Anh - Kho hình ảnh
 Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng Anh được biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc daoloat đề kiểm tra học kì ii lớp 6 môn tiếng anh là hoàn toàn miễn phí, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Các phiên bảnHướng dẫn

   Tải về

Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn tiếng Anh 2021


Phần mềm Liên quan & Tương tự
Top download
  1. Đang tổng hợp...
Bấm vào file dưới
Để cài phần mềm


 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá