download Bài thu hoạch lớp tập huấn dân quân tự vệ File DOC

Bài thu hoạch lớp tập huấn dân quân tự vệ

 File DOC

Download Bài thu hoạch lớp tập huấn dân quân tự vệ - Nội dung lớp tập huấn dân quân tự vệ

Trần Văn Việt  cập nhật: 28/05/2019

Mẫu bài thu hoạch lớp tập huấn dân quân tự vệ là tài liệu hữu ích dành cho những bạn đọc vừa mới hoàn thành xong lớp tập huấn dân quân tự vệ để có thể tham khảo và làm bài thu hoạch dễ dàng và hiệu quả hơn.


Quảng cáo

Đối với những người sau khi tham gia lớp tập huấn dân quân tự vệ sẽ được yêu cầu làm bài thu hoạch. Bài thu hoạch này yêu cầu cần nêu rõ các kiến thức đã học được khi tham gia vào lớp quốc phòng an ninh về dân quân tự vệ. Với mẫu bài thu hoạch lớp tập huấn dẫn quân tự vệ dưới đây sẽ góp phần giúp bạn hoàn thành bài thu hoạch của mình.

bai thu hoach lop tap huan dan quan tu ve

Bài thu hoạch dân quân tự vệ mới nhất

Bài thu hoạch lớp tập huấn dân quân tự vệ

Câu hỏi:

Câu 1. Chiến lược "diễn biến hòa bình" là gì? Mục tiêu cơ bản, âm mưu, thủ đoạn chống phá của chiến lược "diễn biến hòa bình" của chủ nghĩa đế quốc và các lực lượng thù địch đối với Việt Nam?

Câu 2. Để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chống "diễn biến hòa bình", mỗi quân nhân cần phải nhận thức và làm tốt những nội dung gì?

Bài làm

Câu 1.

Diễn biến hoà bình" là chiến lược cơ bản của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động, đứng đầu là Mĩ nhằm lật đổ chế độ chính. trị - xã hội của các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong, chủ yếu bằng các biện pháp phi quân sự".

Như vậy nội dung chính của diễn biến hòa bình là:

+ Sử dụng mọi thủ đoạn phi quân sự, kết hợp với răng đe quân sự để ngầm phá từ bên trông, tạo ra các lực lượng chính trị đối lập núp dưới chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền.

+ Kích động các mâu thuẫn tôn giáo, dân tộc, sắc tộc.

+ Triệt để khái thác và lợi dụng những khó khăn, sai sót của Nhà nước hiện hành, tạo nên sức ép ngày càng lớn buộc lãnh đạo nhà nước phải từng bước chuyển hoá, thay đổi đường lối chính trị, nhường quyền lãnh đạo cho lực lượng đối lập.

Tác động của chiến lược diễn biến hòa bình là một trong những nguyên nhân đưa đến sự sụp đổ của nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô.

- Mục tiêu cơ bản, âm mưu, thủ đoạn chống phá của chiến lược "diễn biến hòa bình" của chủ nghĩa đế quốc và các lực lượng thù địch đối với Việt Nam

Mục tiêu cơ bản của chiến lược "diễn biến hòa bình" của chủ nghĩa đế quốc và các lực lượng thù địch đối với Việt Nam là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, xóa bỏ độc lập dân tộc của Việt Nam và buộc Việt Nam đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Để thực hiện mục tiêu đó, tư tưởng chỉ đạo của chúng là: Kết hợp "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ với quá trình "tự diễn biến", thúc đẩy "tư nhân hóa kinh tế", "tự do hóa chính trị", "phi chính trị hóa quân đội" từng bước làm "đổi màu", "biến chât" Đảng Cộng Sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chống toàn diện, nhưng tập trung mũi nhọn vào lực lượng chính trị, tư tưởng, văn hóa. Hướng trọng tâm chống phá vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, quân đội, công an và các tầng lớp trí thức, văn nghệ sĩ, thế hệ trẻ. Kích động, chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết, nghi ngờ lẫn nhau, kích thích quá trình "tự diễn biến". Lợi dụng dân chủ, nhân quyền chia rẽ các dân tộc, chia rẽ các tôn giáo, chia rẽ người theo đạo với người không theo đạo, chia rẽ dân với Đảng, Nhà nước, công an, quân đội để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Câu 2.

Phòng, chống "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội là yêu cầu cơ bản, nhiệm vụ cấp bách của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, trong đó quân đội và công an là lực lượng nồng cốt. Vì vậy, phải luôn đề cao cảnh giác cách mạng, ra sức xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội.

Là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam phải thường xuyên quán triệt và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ công cuộc lao động hòa bình và hạnh phúc của nhân dân.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ, sẵn sàng đối phó thắng lợi các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, mỗi quân nhân cần nhận thức và làm tốt một số nội dung sau:

- Thường xuyên học tập nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng và trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân.

- Nhận thức sâu sắc về bản chất, âm mưu và thủ đoạn, tính chất nguy hiểm, thâm độc của chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ. Thấy rõ "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ là nguy cơ rất lớn, rất nghiêm trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Từ đó nhận rõ kẻ thù, đối tượng tác chiến, luôn đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chuẩn bị tốt về tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần chủ động, sáng tạo, vững vàng kiên định trước mọi diễn biến của tình hình, sẵn sàng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

- Tích cực tham gia xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, lấy việc xây dựng chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội, đủ sức vô hiệu hóa mọi âm mưu, thủ đoạn của chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

- Luôn luôn hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của quân đội, nắm vững nhiệm vụ của đơn vị, chức trách của bản thân; ra sức học tập rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt, thành thạo, tinh thông về kỹ, chiến thuật, chuyên môn nghiệp vụ, thuần thục các phương án chiến đấu, nhất là phương án phòng, chống bạo loạn, đối phó thắng lợi với mọi tình huống có thể xảy ra.

- Luôn luôn tỉnh táo trước những luận điệu xuyên tạc chống phá cách mạng nước ta của kẻ thù. Một mặt phải vững vàng kiên định với mục tiêu lý tưởng chiến đấu của quân đội, mặt khác phải nhạy bén, sắc sảo kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, mọi biểu hiện tiêu cực, lối sống không lành mạnh; góp phần tích cực vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh của Đảng, sự trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc.

Hiện nay thông tin đến với con người và các hoạt động khác bằng nhiều nguồn, nhiều phương tiện. Thông tin trở thành nhu cầu của đời sống xã hội, hằng ngày chúng ta tiếp xúc với nguồn thông tin chính thống có định hướng của Đảng, Nhà nước ta. Đồng thời chúng ta cũng chịu ảnh hưởng các nguồn thông tin khác của địch nhằm chống ta, trong đó có đài Châu A tự do. Chống lại các nguồn thông tin của địch, cần tập trung làm tết một số việc:

- Luôn nâng cao kiến thức về mọi mặt để giữ vững bản lĩnh chính trị, có phương pháp xem xét tiếp cận thông tin một cách đúng đắn khoa học.

- Nâng cao cảnh giác, đấu tranh với những nhận thức không đúng, ngộ nhận, mơ hồ trước các nguồn thông tin ngược chiều với quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước.

- Bản thân mỗi người có ý thức tự giác, kỹ luật trong quá trình tiếp xúc thông tin. Chấp hành tốt các quy định về quyền thông tin, phạm vi thông tin, tham gia tích cực đấu tranh chống phao tin, đồn nhảm, lưu truyền thông tin xấu, thất thiệt.

- Dân quân tự vệ, với trách nhiệm đầy đủ và khả năng trình độ nhận thức của mình, tích cực tham gia vào các hoạt động thiết thực ở nhà trường, từng địa phương để góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đỗ của kẻ địch. Trước hết mỗi người luôn nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ mình, bảo vệ những tổ chức mà mình tham gia sinh hoạt. Luôn chủ động giải quyết tết mối quan hệ giữa cá nhân, nhà trường và xã hội.

- Không ngừng học tập nâng cao trình độ nhận thức và hành động thực tiễn về công tác dân vận. Tham gia tích cực và hoàn thành tốt nhiệm vụ vận động nhân dân, xây dựng "thế trận lòng dân" góp phần xây dựng cơ sở chính trị - xã hội vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương nơi đóng quân. Tăng cường mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân dân, kiên quyết chống lại mọi sự chia rẽ giữa quân đội và nhân dân.

+ Không ngừng bồi dưỡng trí tuệ, lập trường quan điểm và phẩm chất đạo đức cho mọi người. Giữ vững niềm tin, kiên trì mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội đưa sự nghiệp đổi mới của đất nước đến thắng lợi.

+ Xây dựng lối sống văn hoá, văn minh lành mạnh trật tự kỷ cương phù hợp với tình hình thực tế của đất nước. Bồi dưỡng lối sống mới xã hội chủ nghĩa, kết hợp với phê phán lối sống thực dụng, tự do, ích kỷ, buông thả. Kết hợp với việc lên án, ngăn ngừa các tổ chức và hành vi hoạt động văn hoá với mục đích xấu. Luôn giữ vững trạng thái tâm lí tinh thần, ổn định tư tưởng của xã hội.

Bài thu hoạch lớp tập huấn dân quân tự vệ gồm có hai câu hỏi, kèm theo đó là câu trả lời cụ thể và chi tiết. Các bạn có thể dựa vào bài mẫu này để làm bài thu hoạch của mình và nâng cao kiến thức về Luật dân quân tự vệ tốt nhất.


Liên kết tải về - [92 KB]

Bấm vào [Link File] để tải về phần mềm, hoặc tải phiên bản phù hợp phía dưới

Liên kết dự phòng:
Các phiên bản khácBài viết liên quan

 Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm Bài thu hoạch lớp tập huấn dân quân tự vệ được biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc daoloat bài thu hoạch lớp tập huấn dân quân tự vệ là hoàn toàn miễn phí, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Các phiên bảnHướng dẫn

   Tải về

Bài thu hoạch lớp tập huấn dân quân tự vệ File DOC


Phần mềm Liên quan & Tương tự
    Top download
    1. Đang tổng hợp...
    Bấm vào file dưới
    Để cài phần mềm


     Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá