download Các dạng đảo ngữ thường gặp trong tiếng Anh File DOC

Các dạng đảo ngữ thường gặp trong tiếng Anh

 File DOC

Download Các dạng đảo ngữ thường gặp trong tiếng Anh - Tài liệu luyện thi THPT môn tiếng Anh

Trần Văn Việt  cập nhật: 22/02/2019

Trong bài viết sau đây, Taimienphi.vn xin tổng hợp và chia sẻ các dạng đảo ngữ thường gặp trong tiếng Anh giúp các bạn đọc tham khảo, nắm bắt được nội dung, áp dụng để có thể học tốt tiếng Anh hơn.


Quảng cáo

Câu đảo ngữ chính là dạng câu đặt động/trợ từ lên trước chủ ngữ/đảo ngữ để nhấn mạnh chủ thể hoặc sự việc nào đó. Hãy cùng Taimienphi.vn cập nhật các dạng đảo ngữ thường gặp trong tiếng Anh dưới đây.

cac dang dao ngu thuong gap trong tieng anh

Các dạng đảo ngữ trong tiếng Anh

1. Vì sao gọi là câu đảo ngữ?

 

Câu khẳng/phủ định trong tiếng Anh sẽ có dạng như sau:

S (+Trợ động từ) + ADV + V

Trong đó:

- S: Chủ ngữ

- V: Động từ

- ADV: Trạng từ

Trạng từ có thể đứng ở cuối câu.

VD: I will never forget your

Đảo ngữ sẽ là dạng mà trợ động từ, trạng từ sẽ đặt ở trước chủ ngữ.

VD: Never will I forget them

* Lưu ý: Câu hỏi cũng được xem là dạng đảo ngữ trong tiếng Anh.

2. Các dạng đảo ngữ thường gặp trong tiếng Anh

 

a. Dạng đảo ngữ với các trạng từ phủ định

Công thức:

Trạng từ phủ định + trợ động từ + S + V

Những trạng từ phủ định được sử dụng nhiều trong dạng này là:

cac dang dao ngu thuong gap trong tieng anh 2

VD: Scarcely does she visit me

(Tạm dịch: Hiếm khi cô ấy đến thăm tôi)

* Lưu ý: ở thời hiện tại đơn và cả quá khứ đơn khi đã mượn trợ động từ như Do, Does, Did, động từ chính của câu đảo ngữ luôn giữ nguyên.

b. Dạng đảo ngữ với cấu trúc có No

 

cac dang dao ngu thuong gap trong tieng anh 3

Ví dụ:

1. For no resason will I do

(Tạm dịch: Tôi sẽ không làm vì bất kỳ lí do gì)

2. In no circumstances do I visit here.

(Tạm dịch: Không bao giờ tôi đến chăm chỗ đó)

 

c. Dạng đảo ngữ với SUCH và SO

* SUCH

cac dang dao ngu thuong gap trong tieng anh 4

VD:

1. Such is a well girl that we to admire her

(Tạm dịch: Cô ấy quá giỏi đến nỗi chúng tôi đều ngưỡng mộ)

2. Such a well girl is she that we to admire her

(Tạm dịch: Cô ấy quá giỏi đến nỗi chúng tôi đều ngưỡng mộ)

* SO

cac dang dao ngu thuong gap trong tieng anh 5

VD:

1. So stupid are you that you will die.

(Tạm dịch: Mày ngu quá tới nỗi mày sẽ chết.)

2. So quickly did she run that they couldn't catch them.

(Tạm dịch: Cô ấy chạy quá nhanh đến nối họ không bắt được cô ấy.)

d. Dạng đảo ngữ với Hardly ... when ...

 

Công thức: HARDLY + HAD + S + VP2 + WHEN + S + V - quá khứ đơn

VD:

1. Hardly had he go when you to arrived.

(Tạm dịch: Anh ấy vừa đi thì bạn đến)

2. Hardly had she left home when it rained)

(Tạm dịch: Cô ấy vừa ra ngoài thì trời mưa)

 

e. Dạng đảo ngữ với cấu trúc có Only

* Loại 1:

Công thức: CỤM TỪ ONLY + TRỢ ĐỘNG TỪ + S + V

Cụm từ Only là:

cac dang dao ngu thuong gap trong tieng anh 6

VD: Only by practising frequenly can he play footbell well.

(Tạm dịch: Chỉ bằng việc tập luyện thường xuyên, anh ấy mới có thể chơi bóng đá giỏi)

* Loại 2:

Công thức: CỤM TỪ ONLY + S1 + V1+ O1 + ĐẢO NGỮ (HOẶC + TRỢ ĐỘNG TỪ + S2 + V2)

Cụm từ Only gồm có:

cac dang dao ngu thuong gap trong tieng anh 7

VD: Only when she left did he understand her love for him.

(Tạm dịch: Chỉ khi cô ấy rời đi, anh ấy mới hiểu được tình yêu của cô ấy cho mình.)

 

f. Dạng đảo ngữ với Not Only ... But ... Also

Công thức: NOT ONLY + TRỢ ĐỘNG TỪ + S + V1 + BUT + S + ALSO + V2

(Tạm dịch: không những ... mà còn)

Trong đó:

- V1: ở thời hiện tại đơn hay quá khứ đơn đều ở nguyên thể

- V2: Vẫn giữ nguyên dạng theo thì

VD: Not only did he study hard but he also do very well.

(Tạm dịch: Anh ấy không chỉ học chăm chỉ mà còn làm giỏi)

 

g. Dạng đảo ngữ với Not Until

Công thức: NOT UNTIL + THỜI GIAN/S1 + V1 + ĐẢO NGỮ (HOẶC TRỢ ĐỘNG TỪ + S2 + V2)

VD:

1. Not until 12 p.m will, she com home.

(Tạm dịch: Mãi đến 12 giờ đêm, cô ấy mới về nhà)

2. Not until I left home did she com home.

(Tạm dịch: Mãi đến khi tôi ra khỏi nhà, cô ấy mới về)

 

h. Dạng đảo ngữ với No Sooner ... than

Công thức: NO SOONER + HAD + S + VP2 + THAN + S + V-quá khứ đơn

VD: No sooner had he left than his sons fought back.

(Tạm dịch: Lão vừa mới đi, những thằng con trai lão lại chiến tranh)

 

i. Dạng đảo ngữ với các trạng từ chỉ chuyển động

Công thức: CỤM TỪ + ĐỘNG TỪ + S

Cụm từ:

cac dang dao ngu thuong gap trong tieng anh 8

VD:

1. Away ran the thief.

(Tạm dịch: Tên trộm chuồn mất)

2. Round and round flies the bird.

(Tạm dịch: Con chim bay vòng quanh.)

Lưu ý:

Nếu như chủ ngữ thuộc 1 trong 7 đại từ nhân xưng là I, You, We, It, She, He, They thì công thức đảo ngữ của dạng này là: ADV + S + V.

VD: Away she ran

(Tạm dịch: Cô ấy chạy trốn)

 

j. Dạng đảo ngữ giới từ chỉ địa điểm

Công thức: Các cụm từ + V + S

- Giới từ (at, on, in, to ...) + địa điểm

- There: ở đó

- Here: ở đây

VD:

1. In the kitchen was a ghost.

(Tạm dịch: 1 con ma ở trong bếp)

2. There came the guests.

(Tạm dịch: Những người khách đã đến đó)

Lưu ý: Chủ ngữ là 1 trong 7 đại từ nhân xưng là I, It, She, He, They, You, We thì cấu trúc dạng đảo ngữ này sẽ là: GIỚI TỪ + ĐỊA ĐIỂM + S + V.

VD: Here we are

(Tạm dịch: Chúng tao ở đây)

 

k. Dạng đảo ngữ với câu điều kiện

cac dang dao ngu thuong gap trong tieng anh 9

Lưu ý: Nếu như câu phủ định, cho NOT ở phía sau S.

 

l. Các dạng đảo ngữ thường gặp trong tiếng anh khác

Công thức: HARLY (HOẶC BARELY/SCANCELY BARELY/SCARCELY) HAD + S + VP2 + WHEN + S + V-quá khứ đơn

VD: Hardly had we left home when it rained.

(Tạm dịch: Chúng tao vừa đi thì trời mưa)

3. Bài tập và lời giải với dạng đảo ngữ thường gặp trong tiếng Anh

 

1. He is so gentle that he never scolds anyone.

=> So

=> Đáp án: So gentle is he that he never scolds anyone.

2. He hardly bought a new bike wwhen he had an accident.

(1) => Hardly

(2) => No sooner

=> Đáp án:

(1) Hardly had he bought a new bike when he had an accident.

(2) No sooner had he bought a new bike than he had an accident.

3. The thief ran away.

=> Away

=> Đáp án: Away ran the thief.

4. I could drive a car only when I reached 30.

=> Only when

=> Đáp án: Only when I reached 30 could I drive a car.

5. If he goes to school, he will have money.

=> Should

=> Đáp án: Should he go to school, he will have money.

6. The man not only beat the child but also took all her money.

=> Not only

=> Đáp án: Not only did the man beat the child, but he also took all her money.

7. She will never accept his proposal.

=> At no time

=> Đáp án: At no time will she accept his proposal.

8. Mr. Bean rarely showed his intelligence.

=> Rarely

=> Đáp án: Rarely did Mr. Bean show his intelligence.

9. I phone him as soon as I went home.

(1) => No sooner

(2) => Scarcely

=> Đáp án:

(1) No sooner had I gone home than I phoned him.

(2) Scarcely had I gone home when I phoned him.

10. If you had followed the advice, you would have succeeded.

=> Had

=> Đáp án: Had you followed the advice, you would have succeeded.

11. He dived into the sea.

=> Into

=> Đáp án: Into the sea he dived.

12. If he had money, he would travel.

=> Were

=> Đáp án: Were he to have money, he would travel.

13. She is such a gentle girl that she speaks very softly.

=> Such

=> Đáp án: Such is a gentle girl that she speaks very softly. (hoặc Such a gentle girl is she that she speaks very softly.)

14. The girl lay on the bed.

=> On

=> Đáp án: On the bed lay the girl

15. It was not until she was 18 that she went abroad.

=> Not until

=> Đáp án: Not until she was 18 did she go abroad.

16. We can only improve our skills by training hard.

=> Only

=> Đáp án: Only by training hard can we improve our skills.

17. They are here.

=> Here

=> Đáp án: Here they are.

18. He no longer drinks coffee.

=> No

=> Đáp án: No longer does he drink coffee.

19. He stood outside the door.

=> Outside

=> Đáp án: Outside the door he stood.

20. It was not until they were robbed of money that they became more careful.

=> Not until

=> Đáp án: Not until they were robbed of money did they become more careful.

Trên đây là các dạng đảo ngữ thường gặp trong tiếng Anh, các bạn cần chú ý, nắm bắt cũng như vận dụng để có thể làm bài tập tiếng Anh hiệu quả nhất, từ đó học tốt và giao tiếp tiếng Anh tốt hơn.

Giống như tiếng Anh, Hình học trong Toán học tiểu học cũng có công thức, để tính diện tích, thể tính, cạnh ... các hình dễ dàng hơn, bạn nên tham khảo các công thức hình học ở tiểu học để vận dụng vào bài tập.


Liên kết tải về - [264 KB]

Bấm vào [Link File] để tải về phần mềm, hoặc tải phiên bản phù hợp phía dưới

Liên kết dự phòng:
Các phiên bản khácBài viết liên quan

 Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm Các dạng đảo ngữ thường gặp trong tiếng Anh được biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc daoloat các dạng đảo ngữ thường gặp trong tiếng anh là hoàn toàn miễn phí, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Các phiên bảnHướng dẫn

   Tải về

Các dạng đảo ngữ thường gặp trong tiếng Anh File DOC


Phần mềm Liên quan & Tương tự
Top download
  1. Đang tổng hợp...
Bấm vào file dưới
Để cài phần mềm


 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá