download Bản kiểm điểm cá nhân Đảng Viên

Bản kiểm điểm cá nhân

 Đảng Viên

Download Bản kiểm điểm cá nhân - Bản tự kiểm điểm dành cho cá nhân

Nguyễn Trường Giang  cập nhật: 01/09/2019

Mẫu Bản kiểm điểm cá nhân dành cho giáo viên, công chức hay học sinh, sinh viên được sử dụng vào các dịp cuối tháng, cuối quý hay cuối năm để tổng kết hoạt động chuyên môn cũng như sau một quá trình tu dưỡng về đạo đức, bên cạnh đó, bản kiểm điểm cá nhân còn được dùng để trình bày khuyết điểm hoặc lỗi của cá nhân trong sự việc nào đó, tự đánh giá mức độ phạm lỗi của mình.

Quảng cáo

Bản kiểm điểm cá nhân dành cho những cá nhân vi phạm nội quy của nhà trường, cơ quan, đoàn thể. Đây là văn bản nhằm giúp mỗi cá nhân tự nhìn nhận lại hành vi của bản thân và rút kinh nghiệm để không tái phạm nữa. Bản kiểm điểm cá nhân là văn bản được dùng phổ biến bạn đọc có thể tham khảo và tải miễn phí về máy để sử dụng nếu cần.

mau ban kiem diem ca nhan

Tải Bản kiểm điểm cá nhân, Bản tự kiểm điểm dành cho các mỗi người

Bản kiểm điểm cá nhân mà Taimienphi.vn cung cấp được sử dụng rộng rãi, áp dụng cho nhiều đối tượng hiện đang làm việc,học tập tại các môi trường khác nhau. Tùy vào từng trường hợp cụ thể mà mỗi người sẽ có những cách viết khác nhau, sao cho phù hợp với yêu cầu cụ thể của môi trường, tính chất vụ việc. Mời bạn cùng tìm hiểu thêm về bản kiểm điểm cá nhân của Đảng viên, bản kiểm điểm cá nhân công chức, bản kiểm điểm cá nhân năm 2016, bản kiểm điểm cá nhân cuối năm, mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên, bản kiểm điểm cá nhân học sinh….

 

 

Mẫu số 1
mau ban kiem diem ca nhan
Tải mẫu này TẠI ĐÂY
Mẫu số 2
mau ban kiem diem ca nhan giao vien
mau ban kiem diem ca nhan giao vien
mau ban kiem diem ca nhan giao vien
mau ban kiem diem ca nhan giao vien
Tải mẫu này TẠI ĐÂY
Mẫu số 3
mau ban kiem diem ca nhan doan vien
mau ban kiem diem ca nhan doan vien
Tải mẫu này TẠI ĐÂY
Mẫu số 4
mau ban kiem diem ca nhan hoc sinh
Tải mẫu này TẠI ĐÂY
Mẫu số 5
mau ban kiem diem ca nhan dang vien
mau ban kiem diem ca nhan dang vien
mau ban kiem diem ca nhan dang vien
Tải mẫu này TẠI ĐÂY
Mẫu số 6
mau ban kiem diem ca nhan cong chuc
mau ban kiem diem ca nhan cong chuc
Tải mẫu này TẠI ĐÂY
Mẫu số 7
mau ban kiem diem ca nhan nhan vien
Tải mẫu này TẠI ĐÂY

1. Mẫu bản kiểm điểm cá nhân cho học sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Kính gửi: - Ban giám hiệu trường.................
         - Giáo viên chủ nhiệm lớp.............

Em tên là:................................................................... Học sinh lớp:..........................................
Nơi ở:.............................................................................................................................................
Hiện ở với (đối với HS không ở với cha mẹ):.........................................................................
Họ tên cha:.............................................................. Số điện thoại:...........................................
Họ tên mẹ:............................................................... Số điện thoại:...........................................
Số điện thoại liên lạc gần nhất (đối với HS không ở với cha mẹ):.....................................
Vi phạm nội quy vào ngày.....tháng.....năm...... Vi phạm lần thứ:.........................................
Nội dung vi phạm:.......................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
thuộc điều...................................... của trường..........................................................................

Em nhận thấy việc làm của em là sai trái. Em xin hứa sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ bị xử lý kỷ luật với mức độ cao hơn.

                                   ................, ngày.....tháng......năm.......
      Người viết kiểm điểm
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

2. Bản kiểm điểm cá nhân công chức

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
--------***-------
BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm.......
Kính gửi:.............................................................

Tên tôi là:.................................................................................................................................
Sinh ngày:................................................................................................................................
Chức vụ:...................................................................................................................................
Đơn vị công tác:......................................................................................................................

Nay tôi viết bản kiểm điểm xin tự đánh giá quá trình công tác của tôi trong năm qua như sau:

1- PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG:

- Tôi luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, viết nói và làm theo đúng quan điểm, đường lối nghị quyết chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước quy định.
- Chấp hành tốt nội quy, quy định của ngành, của............................ đề ra. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong........................
- Luôn tu dưỡng phẩm chất đạo đức, có lối sống giản dị lành mạnh, hòa đồng với mọi người.
- Thẳng thắn trung thực trong phê và tự phê bình, có tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp và nhân dân.

2- CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

- Tôi luôn luôn gương mẫu trong mọi công việc,có tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Phối kết hợp chặt chẽ với các đồng chí trong chỉ đạo, điều hành tốt công việc của..........................................
- Tổ chức tốt ngày hội ngày lễ, các phong trào văn hóa, văn nghệ sôi nổi tham gia vào các phong trào của ngành, của địa phương tổ chức.

3- TỰ ĐÁNH GIÁ

Ưu điểm:

- Trong năm qua, tôi luôn cố gắng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.
- Chấp hành tốt công tác chuyên môn, giữ mối đoàn kết xây dựng ngày càng vững mạnh.

Nhược điểm:

Trong công tác chỉ đạo còn có sơ suất, thiếu cương quyết.

* Tự xếp loại:..........................................

Trên đây là bản kiểm điểm tự đánh giá, xếp loại quá trình công tác của tôi trong năm

Kính mong sự giúp đỡ của tập thể cán bộ và các bạn đồng nghiệp trong để bản thân tôi được hoàn thiện hơn và thực hiện tốt hơn mọi công việc trong năm tới.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

................., ngày....tháng ....năm...........
           Người viết

 

3. Bản Kiểm điểm cá nhân Đảng Viên

ĐẢNG BỘ XÃ .......

CHI BỘ TRƯỜNG .........

*  


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      

........, ngày...tháng...năm....

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Họ và tên: ..................................... Sinh ngày: ..................................................
Ngày vào Đảng: ............................. Chính thức ngày .......................................
Chức vụ Đảng: ..................................................................................................
Chức vụ chính quyền(đoàn thể): ......................................................................
Đơn vị công tác: ................................................................................................
Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ: ..........................................................................

I. Ưu điểm, kết quả công tác

1. Về tư tưởng chính trị

- Là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi luôn kiên định đối với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Chấp hành nghiêm túc quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực để bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

- Xác định ý thức tích cực, tự giác tự học, tự nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác qua các lớp tập huấn, các lớp bồi dưỡng, nghiên cứu tài liệu, tham khảo đồng nghiệp...

- Bản thân tôi đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, phấn đấu, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo" của bản thân. Trong quá trình công tác, bản thân luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

- Bản thân tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu. Đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác trong ngành. Luôn có ý thức giữ gìn tư cách, đạo đức tính tiên phong của người đảng viên trong tác chuyên môn. Không vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và những điều Đảng viên không được làm theo quy định số 19-QĐ/TW ngày 03/01/2002 của Bộ Chính trị.

- Bản thân tôi luôn thực hiện tự phê bình và phê bình trung thực và thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh và điều lệ Đảng, phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động chỉ đạo chuyên môn và luôn luôn xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ. Trong cuộc sống thường ngày sinh hoạt với địa phương, tôi đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân nơi cư trú tin tưởng, tham gia tích cực mọi hoạt động ở nới cư trú.

3. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

- Bản thân luôn thực hiện đúng qui chế chuyên môn, đảm bảo tính khoa học.
- Làm việc có trách nhiệm cao, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
- Luôn có tinh thần tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Luôn phối kết hợp tốt với các đồng nghiệp, với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
-Trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể tôi luôn có ý thức tuyên truyền, tham gia xây dựng chi bộ, các đoàn thể trong cơ quan trong sạch, vững mạnh.

4. Về tổ chức kỷ luật:

- Bản thân tôi luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỉ luật cao, chấp hành sự phân công điều động, luân chuyển của tổ chức. Bản thân luôn vận động gia đình chấp hành nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các luật và nghị định của Nhà nước về phòng chống ma tuý, chống tiêu cực ......
- Bản thân tôi luôn thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí theo quy định. Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ, quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và ngành đề ra.
- Tham gia đầy đủ các buổi hội họp, học nghị quyết do chi bộ và Đảng bộ tổ chức; đóng Đảng phí đầy đủ, kịp thời.
- Thực hiện tốt quy chế, nội quy của tổ chức Đảng cũng như của cơ quan đơn vị, có tinh thần gương mẫu chấp hành và lãnh đạo thực hiện tốt quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú; ý thức lắng nghe, tiếp thu và tự sửa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng.
- Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa khắc phục khuyết điểm.
- Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, Đảng uỷ cơ sở; có tinh thần tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền. Luôn có trách nhiệm cao với công việc được giao; thái độ phục vụ nhân dân tốt; có ý thức đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, hách dịch, gây phiền hà nhân dân.

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

- Chỉ đạo hoạt động chuyên môn của nhà trường và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy kết quả chưa cao
- Đôi khi còn chưa linh hoạt, trong giải quyết công việc với đồng nghiệp, với học sinh
- Tuy có ý thức trong công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt nhưng vẫn còn chưa mạnh dạn.
- Đôi lúc chưa chủ động trong tổ chức thực hiện một số hoạt động. Trong công việc đôi lúc còn chưa mạnh dạn, thẳng thắn góp ý cho đồng nghiệp
- Chưa cương quyết trong xử lí vi phạm, làm việc còn mang tính cả nể

III. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém

- Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.
- Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.
- Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.

Biện pháp khắc phục:

- Trong thời gian tới sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm trên để bản thân được hoàn thiện hơn.
- Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những hành động và việc làm cụ thể trong thực hiện công việc và nhiệm vụ được giao

IV. Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức:

Mức 2: Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

Nhận xét, đánh giá của chi ủy:
....................................................................................................................

Chi bộ phân loại chất lượng:
....................................................................................................................

............, ngày...tháng...năm....

T.M CHI ỦY

Bí thư
Đảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng:
.......................................................................................................................

.................., ngày...tháng...năm...
T.M ĐẢNG ỦY

 

4. BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Tôi tên:.......................................................................................................................
Hiện đang làm việc tại Bộ phận:...........................................................................
Nhiệm vụ được giao là:..........................................................................................
Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:

Trình bày sự việc xảy ra:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Xác định sự việc trên bản thân mình có lỗi hay không?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Nguyên nhân sai phạm (hoặc lý do tại sao không có lỗi):
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Hậu quả do sai phạm xảy ra:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Bản thân tự nhận hình thức kỷ luật:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Bản thân hứa để lần sau không vi phạm:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

........., ngày........tháng.......năm.......
Người viết kiểm điểm
(Ký, ghi rõ họ tên)

A. Tại sao cần dùng bản kiểm điểm cá nhân?

Bản kiểm điểm cá nhân được dùng trong trường hợp cá nhân có những hành vi vi phạm tới nội quy của cơ quan, trường học, đoàn thể đề ra hoặc cá nhân đó có những việc làm trái với đạo đức, làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, quyền lợi của người khác. Dù là vô tình hay cố ý thì khi vi phạm cá nhân đó cũng phải viết bản kiểm điểm cá nhân.

Văn bản này nhằm trìn bày rõ vụ việc, nêu rõ nguyên nhân, diễn biến, hậu quả. Người viết phải kể những tình tiết quan trọng, khách quan, chân thật để cơ quan chức năng hoặc người có thẩm quyền có những biện pháp để xử lý, khắc phục được tình hình. Bản kiểm điểm cá nhân phải được viết một cách khách quan, chân thực, giống như trong bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình và người viết đơn phải cam đoan không tái phạm vụ việc thêm một lần nữa. Hiện nay mẫu bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình cũng được sử dụng nhiều trong các môi trường như cơ quan nhà nước, chi bộ đảng, trường học.

B. Bản kiểm điểm cá nhân có những nội dung gì?

Thông tin của người vi phạm

Yêu cầu đầu tiên là bản kiểm điểm cá nhân phải có đầy đủ thông tin cá nhân của người vi phạm, chẳng hạn những thông tin như họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi công tác, bộ phận công tác, thuộc cơ quan nào...Đây là thông tin giúp cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền nắm rõ chính xác thông tin của cá nhân vi phạm đồng thời có những biện pháp để xử lý, khắc phục.

Chẳng hạn trong bản tự kiểm điểm học sinh sẽ có các thông tin chi tiết về học sinh, trường lớp đang theo học, cần thiết hơn nữa sẽ có các thông tin về phụ huynh, mục đích của bản tự kiểm điểm học sinh nhằm răn đê học sinh không tái phạm sai lầm một lần nào nữa.

Trình bày rõ sự việc xảy ra

Bản kiểm điểm cá nhân chắc chắn phải nêu rõ nguyên nhân của vụ việc là gì, lý do nào khiến chủ thể có những hành động như vậy, đồng thời nguyên nhân này là do chủ quan hay khách quan?

Tiếp đến người viết đơn cũng cần phải trình bày rõ diễn biến của việc trong mẫu bản tự kiểm, sự việc đó diễn ra như thế nào, những tình tiết cụ thể, chi tiết nhất phải được liệt kê. Điều này giúp cơ quan chức năng nắm bắt được đúng người, đúng tội.

Bản kiểm điểm cá nhân cũng phải nêu rõ hậu quả của vụ việc này như thế nào, có ai bị thương, thiệt hại về tài sản, con người, tiền bạc có ảnh hưởng ra sao...? Hậu quả của vụ việc cần phải được liệt kê để làm căn cứ xét xử một cách hợp lý, chính xác nhất.

Bản kiểm điểm cá nhân nêu rõ vụ việc này có phải do chủ thể gây ra hay không, hay là do một cá nhân khác tác động vào? Nếu là do chủ thể gây ra thì phải cam kết không được tái phạm. Nếu như tái phạm chắc chắn sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Bản nhận xét cá nhân cũng có nhiều nội dung gần giống với bản kiểm điểm cá nhân, tuy nhiên bản nhận xét cá nhân thiên về việc đánh giá năng lực chuyên môn và kết quả công việc còn bản kiểm điểm thường nói về tư cách, thái độ...

c. Một số lưu ý khi viết bản kiểm điểm cá nhân

Bản kiểm điểm cá nhân thực chất không nhằm mục đích vạch tội và bôi xấu danh dự của người vi phạm, mục đích chính là giúp cá nhân đó hiểu rõ được sai lầm của mình và hứa không được tái phạm nữa. Chính vì thế thành thật là yếu tố quan trọng, thể hiện thái độ cầu khẩn và biết nhận lỗi, biết tự sửa chữa khuyết điểm của bản thân mình.

Ngoài ra bản kiểm điểm cá nhân cũng cần phải viết một cách ngắn gọn, xúc tích, chi tiết rõ ràng, rành mạch và văn phong dễ hiểu để cơ quan chức năng có thể xem xét, xử lý đúng người, đúng tội.


Liên kết tải về - [50KB]

Bấm vào [Link File] để tải về phần mềm, hoặc tải phiên bản phù hợp phía dưới

Liên kết dự phòng:
Các phiên bản khácBài viết liên quan

Bản kiểm điểm cá nhân - Kho hình ảnh
 Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm Bản kiểm điểm cá nhân được biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc daoloat bản kiểm điểm cá nhân là hoàn toàn miễn phí, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Các phiên bảnHướng dẫn

   Tải về

Bản kiểm điểm cá nhân Đảng Viên

Bấm vào file dưới
Để cài phần mềm


 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá